Ögonlaserns integritetspolicy

Ogonlasern LOW 0471

Inledning

Denna integritetspolicy beskriver hur ÖgonLasern i Stockholm Aktiebolag, 556320-9575 (”Ögonlasern”, ”vi”, ”vårt”, ”våra” eller ”oss”), behandlar dina personuppgifter när vi gör det i egenskap av s.k. personuppgiftsansvarig (den som bestämmer ändamål och medel för viss personuppgiftsbehandling).

 

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Nedan anges vilka uppgifter som vi typiskt sett behandlar avseende olika kategorier av s.k. registrerade (den person som personuppgifterna avser). Läs därför mer nedan under den rubrik (eller de rubriker) som passar bäst in på dig. Ytterligare typer av personuppgifter än vad som anges nedan kan komma att behandlas om du väljer att lämna dem till oss.

Du är inte skyldig att tillhandahålla oss dina uppgifter enligt exempelvis lag eller avtal med oss. Om du inte tillhandahåller oss vissa personuppgifter, så kan det få till följd att vi inte kan tillhandahålla dig de tjänster som du efterfrågar. Vi behandlar inte dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

När behandling sker med ditt samtycke som rättslig grund har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen som skett med stöd av samtycket innan det återkallades.

När det nedan anges ”Intresseavvägning” som laglig grund, så innebär det att vi har gjort bedömningen att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för angivna ändamål och att du inte har motstående intressen eller rättigheter som väger tyngre. 

När det nedan anges ”Hälsouppgifter” så avser det sådana hälsouppgifter som vi behöver behandla för att ge en god och säker vård av patienten. Sådana uppgifter kan omfatta hälsodeklaration, andra uppgifter om bakgrunden till vården, anteckningar från undersökningar, diagnoser, genomförda och planerade behandlingar, medicinering, fotodokumentation inför och efter behandlingar, uppgift om vilken information som lämnats till patienten och närstående i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en ny medicinsk bedömning samt uppgift om att patient har beslutat att avstå från viss vård eller behandling.

När det nedan anges ”Kontaktuppgifter” så avser det uppgifter som kan användas för att kontakta dig, t.ex. adress, telefonnummer och e-postadress.

 

Patienter

Läs här om hur vi behandlar patienters personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

 

Anhöriga, kontaktpersoner eller andra företrädare för patienter

Läs här om hur vi behandlar personuppgifter som tillhör anhöriga, kontaktpersoner eller andra företrädare för patienter.

Behandling av personuppgifter

 

Företrädare, anställda och konsulter hos leverantörer, samarbetspartners och myndigheter

Läs här om hur vi behandlar personuppgifter som tillhör företrädare, anställda och konsulter hos leverantörer, samarbetspartners och myndigheter.

Behandling av personuppgifter

 

Arbetssökande och referenspersoner

Läs här om hur vi behandlar personuppgifter som tillhör arbetssökande och referenspersoner.

Behandling av personuppgifter

 

Personer som kontaktar oss

Läs här om hur vi behandlar patienters personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

 

Besökare av vår webbplats

Läs här om hur vi behandlar patienters personuppgifter.

Behandling av personuppgifterTill vilka vi kan lämna ut dina personuppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter enligt vad som anges i tabellen nedan, t.ex. till de leverantörer och konsulter som vi anlitat. När dessa behandlar personuppgifter i egenskap av vårt underbiträde så säkerställer vi genom avtal att de inte får behandla dina personuppgifter för andra ändamål än att tillhandahålla oss den tjänst som de tillhandahåller. 

 

Dessa får inte tillgång till fler personuppgifter än vad som behövs, men nedan anges vilka typer av personuppgifter som typiskt sett kan komma att lämnas ut. 

 

Kategori av mottagare

Personuppgifter som kan bli aktuella

Myndigheter (t.ex. Region Stockholm och IVO).

Namn, personnummer, Kontaktuppgifter och Hälsouppgifter.

Kreditföretag (f.n. Wasa Kredit), om du väljer att betala via faktura eller delbetalning.

Namn, personnummer, Kontaktuppgifter, Hälsouppgifter (utförda åtgärder) och betalningsinformation.

Försäkringsbolag, om du kommit till oss via försäkringsbolaget.

Namn, personnummer och Hälsouppgifter.

Leverantörer av plattformar för förmåner m.m. (t.ex. Benify), om du kommit till oss via sådan leverantör.

Namn, personnummer och Hälsouppgifter.

Externt anlitad medicinsk personal.

Namn, personnummer, Kontaktuppgifter och Hälsouppgifter.

Leverantörer av medicinsk utrustning och medicinska tjänster.

Namn, personnummer och Hälsouppgifter.

Leverantör för hantering av diktat och journalskrivning.

Namn, personnummer, Kontaktuppgifter och Hälsouppgifter.

Leverantör av svarstjänst.

Namn, personnummer, Kontaktuppgifter och Hälsouppgifter.

Leverantörer av bokningstjänster, system för avvikelsehantering och kvalitetsuppföljning och system för boknings- och kommunikationsplattform för skadehantering inom privat hälso- och sjukvård.

Namn, personnummer, Kontaktuppgifter och Hälsouppgifter.

Nationella och regionala kvalitetsregister. Du har rätt att motsätta dig att fina uppgifter lämnas ut till sådana register.

Namn, personnummer och Hälsouppgifter.

Andra vårdgivare inom ramen för sammanhållen journalföring. Du har rätt att motsätta dig sammanhållen journalföring genom att spärra dina journaluppgifter.

Samtliga personuppgifter som antecknas i din journal.

Anhöriga, kontaktpersoner eller andra företrädare för patienter. Sådan utlämning av uppgifter sker efter samtycke från patienten.

De personuppgifter som omfattas av samtycket.

Leverantörer av tjänster avseende hantering av vår ekonomi (t.ex. redovisning och bokföring).

Samtliga uppgifter som behandlas för ändamålet ”Fakturering och betalningshantering (inklusive hantering av högkostnadsskydd) samt att uppfylla bokföringsskyldighet”.

Konsulter avseende övriga ekonomiska och juridiska tjänster.

De personuppgifter som är relevanta i varje enskilt fall.

Skatteverket (SPAR).

Namn, personnummer och Kontaktuppgifter.

Våra leverantörer av IT- och telefonitjänster, t.ex. journalsystem och övrig IT-infrastruktur.

Samtliga uppgifter som vi behandlar.

Leverantörer av rekryteringsplattform.

Samtliga uppgifter som vi behandlar avseende arbetssökande och referenspersoner.

Leverantörer som tillhandahåller och administrerar vår webbplats och tillhandahållare av nödvändiga kakor.

IP-adress, webbläsare, operativsystem samt uppgifter som framgår av vår särskilda information om kakor. 

Leverantörer som tillhandahåller frivilliga kakor och andra liknande tekniker på vår webbplats. Detta sker endast med ditt samtycke.

Se vår särskilda information om kakor.

Leverantörer som tillhandahåller plattformar för sociala media.

Uppgifter som förekommer i våra inlägg (t.ex. om samtycke lämnats till användande av namn och/eller bild).

 

 

Vi använder i viss mån leverantörer som i sin tur behandlar personuppgifter utanför EU/EES. När behandling av dina personuppgifter sker utanför EU/EES så sker sådan behandling alltid enligt gällande lag och med iakttagande av föreskrivna skyddsregler samt endast efter att sådana leverantörer ingått avtal med oss som reglerar hur de får behandla personuppgifter. Sådana leverantörer har antingen antagit s.k. standardavtalsklausuler (som du kan ta del av och läsa mer om här), och/eller så sker behandlingen i sådana länder som EU-kommissionen har beslutat erbjuder adekvat skyddsnivå för personuppgifter (här kan du läsa mer om vilka länder som anses ha tillräckligt hög skyddsnivå samt ta del av kompletterande information).

 

När det gäller leverantörer som tillhandahåller sociala medier-plattformar så är Ögonlasern i många fall s.k. gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med leverantören vad gäller behandlingen av personuppgifter som sker på plattformen. Detta gäller också om du på vår webbplats samtycker till användande av kakor eller andra liknande tekniker (t.ex. s.k. pixlar) från sådana leverantörer. Nedan listas de sociala medier-plattformar som vi använder, tillsammans med länkar till mer information om hur de behandlar personuppgifter, hur det gemensamma personuppgiftsansvaret är fördelat och hur du kan utöva dina rättigheter i förhållande till dessa leverantörer. 

 

Meta (Facebook och Instagram)

Integritetspolicy och Ansvarsfördelning.

 

LinkedIn

Integritetspolicy och Ansvarsfördelning.

 

Dina rättigheter

Tillgång

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter eller inte. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få en kopia av personuppgifterna och information om bl.a. vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, hur länge personuppgifterna kommer att sparas, vilka personuppgifterna har delats med och varifrån personuppgifterna kommer.

I vissa fall kan vi dock vägra att lämna ut viss information, t.ex. på grund av bestämmelser i annan lagstiftning, om ett utlämnande skulle medföra nackdelar för andra eller om din begäran är ogrundad eller orimlig (t.ex. om du begär att få tillgång ett flertal gånger under kort tid). 

 

Rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

 

Radering

Du har rätt att begära att vi ska radera dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar är vi då skyldiga att utan onödigt dröjsmål radera dina personuppgifter i enlighet med din begäran, t.ex. om du har invänt mot vår behandling av dina personuppgifter (se nedan under ”Göra invändningar”) och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre.

Rätten till radering är dock inte absolut. Under vissa förutsättningar har vi rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter, t.ex. för att uppfylla en rättslig förpliktelse och i samband med rättsliga anspråk.

 

Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar är vi då skyldiga att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. under den tid som vi kontrollerar dina personuppgifters korrekthet efter att du påtalat att de inte skulle vara korrekta eller i väntan på bedömning av om våra berättigade skäl för behandling väger tyngre än dina berättigade skäl efter att du har invänt mot vår behandling av dina personuppgifter (se nedan under ”Göra invändningar”).

Om behandlingen har begränsats i enlighet med ovan får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke, i samband med rättsliga anspråk, för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse.

 

Dataportabilitet

Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (eller direkt från oss till sådan annan personuppgiftsansvarig, när det är tekniskt möjligt). Denna rätt gäller om vår behandling av dina personuppgifter sker automatiserat och den rättsliga grunden för vår behandling är ditt samtycke eller för att fullgöra avtal mellan dig och oss. 

 

Göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter som sker med s.k. intresseavvägning som rättslig grund för behandlingen, inbegripet ev. profilering som sker med stöd av sådan rättslig grund. Efter sådan invändning får vi inte längre behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker i samband med rättsliga anspråk.

Du har även alltid rätt att när som helst invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring. Om du gör sådan invändning får dina personuppgifter inte längre behandlas för sådana ändamål.

 

Hur du utnyttjar dina rättigheter och får mer information

Om du vill utnyttja dina rättigheter kan du kontakta oss på något av de sätt som framgår nedan under rubriken ”Kontakta oss”.

 

Vi har ovan angivit vad vi anser är de viktigaste aspekterna av dina rättigheter, men det är svårt att på ett samtidigt fullständigt och lättillgängligt sätt återge alla aspekter av dina rättigheter och vad de innebär. Om du vill läsa mer om dina rättigheter så finns ytterligare information på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. Du har även rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter.

 

Kontakta oss

 

Om du har frågor gällande vår behandling av dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta oss genom vårt dataskyddsombud. Det gör du genom att skicka mejl till dataskydd@ogonlasern.se eller genom att skicka brev till Ögonlasern i Stockholm, Att. Dataskydd, S:t Eriksgatan 44, plan 2, 112 34 Stockholm.

Det går även bra att kontakta oss genom att ringa 08-21 94 00 och skicka brev till Ögonlasern i Stockholm, S:t Eriksgatan 44, plan 2, 112 34 Stockholm.