Ögonlaserns integritetspolicy

Ogonlasern LOW 0471

Vår integritetspolicy tydliggör bland annat följande:

Automatiserat, individuellt beslutsfattande

Dina personuppgifter kommer inte bli föremål för beslut som grundar sig på automatiserat, individuellt beslutsfattande inklusive profilering. Det betyder att vi inte kommer att använda oss av tekniska metoder för att ta beslut om dig utan personlig kontakt.

Vi behandlar även personuppgifter som vi får från dig när och om du har valt att svara på kundundersökningar och utvärderingar som vi har skickat till dig eller som du tagit del av på annat sätt; detta med laglig grund i vårt berättigade intresse.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter om du så önskar. Om du vill få en kopia av delar eller samtlig information som vi tillhandahåller om dig, kontaktar du Ögonlasern (se kontaktuppgifter nedan). Om du anser att de personuppgifter som vi håller om dig är felaktiga och behöver korrigeras kan detta utföras. Vi har inte möjlighet att radera journalhandlingar utan beslut från Inspektionen för vård och omsorg som, efter ansökan, kan besluta om radering av journalanteckningar.

Du har även rätt att invända eller begära begränsning av personuppgiftsbehandling som rör dig.

Om du önskar att få ut dina personuppgifter och överföra dem till en annan aktör kan Ögonlasern hjälpa dig att göra detta (rätten till dataportabilitet) om personuppgiftsbehandlingen baseras på samtycke eller på att vi ska kunna fullfölja avtalsmässiga förpliktelser; denna rättighet kan hanteras när detta är tekniskt möjligt. Observera att detta inte innebär att personuppgifterna raderas från Ögonlaserns system och att det inte påverkar den ursprungliga lagringsperioden för de uppgifter som har överförts.

Beträffande en journalhandling har du enligt Patientdatalagen (2008:355), 8 kap. 2 § rätt att på din begäran så snart som möjligt få den tillhandahållen, om inte annat följer av Patientsäkerhetslagen (2010:659), 6 kap. 12 § eller 13 § första stycket. Din journalhandling kan du enkelt komma åt via 1177 E- tjänster.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Det är bara de som absolut måste ha åtkomst till dina personuppgifter som har åtkomst (minsta privilegiets princip), exempelvis enbart den:

Vi tillämpar sammanhållen journalföring som innebär att med ditt samtycke kan vårdgivare få tillgång till dina patientuppgifter. En sammanhållen journalföring gör patienthanteringen både säkrare och effektivare för oss vårdgivare. Du har rätt att tacka nej och neka till en sammanhållen journalföring dock behöver du meddela detta till oss skriftligen.

Enligt bl.a. Patientsäkerhetslagen (2010:659) kan vi också i undantagsfall vara skyldiga att lämna ut uppgifter om dig, exempelvis om uppgifterna begärs av domstol.

Övriga medarbetare hos Ögonlasern lyder under samma princip – åtkomst är begränsat till enbart de som behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter.

Vi använder oss också av specialiserade personuppgiftsbiträden inom Sverige som kategoriseras som:

Våra IT-tjänsteleverantörer, såsom drifts- och hostingleverantörer, arbetar enligt Ögonlaserns instruktioner i egenskap av s.k. personuppgiftsbiträden.

Ögonlasern anlitar även leverantörer som arbetar självständigt och på så sätt själva ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, såsom leverantörer av betalningslösningar. Du kommer i förekommande fall att bli ombedd att ingå separat avtal direkt med sådan leverantör. Vi ber dig att uppmärksamma att denna Integritetspolicy inte gäller för personuppgiftsbehandling som sker av dessa leverantörer. För information om hur andra leverantörer behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till dessa leverantörer.

Försäkringsbolag

Har du hänvisats till oss av din försäkringsgivare kan vi, för reglering av ditt specifika fall, lämna ut uppgifter om att du har nyttjat våra tjänster, ditt hälsotillstånd, inklusive kopia av dina journalhandlingar, till din försäkringsgivare. En sådan överföring av dina personuppgifter enligt ovan gör vi i sådana fall på uppdrag av din försäkringsgivare i egenskap av personuppgiftsbiträde. Med andra ord förutsätter detta att du har ingått avtal med din försäkringsgivare eller annars samtyckt till behandlingen i förhållande till din försäkringsgivare. Denna Integritetspolicy gäller inte för personuppgiftsbehandling som sker av din försäkringsgivare utan för mer information om hur din försäkringsgivare behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till din försäkringsgivare.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Ögonlasern strävar efter att inte lagra mer information än vad som är nödvändigt för ändamålen och enligt bestämmelser i nationell lagstiftning, exempelvis. Bokföringslagen (1999:1078). Uppgifter i patientjournal arkiveras under minst 10 år enligt Patientdatalagen (2008:355).

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Att samla in och behandla extra skyddsvärda (känsliga) personuppgifter utgör Ögonlaserns verksamhet som vårdgivare. Ögonlasern upprätthåller en hög skyddsnivå genom att skydda de personuppgifter som behandlas mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller destruktion av den information Ögonlasern behandlar.

E-postkontakt

Det är möjligt att kontakta oss med generella frågeställningar via e-post. I det fallet behandlas personuppgifter som användaren tillhandahåller via e-post. Personuppgifterna används enbart för att behandla sådan korrespondens. Personuppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för insamlingen.

Du har inte möjlighet att per e-post ta del av journalhandling, få recept förnyade eller få resultat av undersökningar. Önskar du sådan hjälp ber vi dig att kontakta oss per telefon.

Externa länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra organisationers webbplatser. Vi ansvarar inte för integritetspolicy och hantering av personuppgifter på andra organisationers webbplatser.

Cookies

Cookies är textfiler som skickas till din dator när du besöker en webbplats och används för att förbättra navigering på webbplats, analysera webbplatsens användning samt bistå till marknadsföringsinsatser. Vi använder oss av analyseringsverktyget Google Analytics vilket innebär att de ID-nummer som du tilldelats i Google Analytics samt de uppgifter såsom typ av enhet, webbläsare, operativsystem, skärmupplösning etc överför till Google LLC i USA. Överföringen till företaget i USA är förknippade med risker i och med att USA inte anses erbjuda ett tillräckligt skydd för personuppgifter. Det finns risk att Google kan bli tvunget att lämna ut dina uppgifter till följd av begäran från amerikanska myndigheter, utan att du har rätt till någon laglig prövning i USA.

Vår lagliga grund för denna överföring är ditt samtycke, som du när som helst kan återkalla genom att ändra inställningarna: på vår webbplats eller i din webbläsare.

Efterlevnad och samarbete med tillsynsmyndigheter

Ögonlasern kommer att samverka med berörda tillsynsmyndigheter inklusive Integritetsskyddsmyndigheten i enlighet med gällande dataskyddsreglering. Integritetsskyddsmyndigheten kommer att rådfrågas vid behov. Vid skriftliga klagomål kommer ögonlaserns dataskyddsombud involveras. Om ärendet inte går att lösa inom rimlig tid, kommer Ögonlasern ta hjälp och stöd av berörd myndighet.

Förändringar i vår integritetspolicy

Vår integritetspolicy kan komma att revideras regelbundet. Samtliga ändringar och uppdateringar meddelas på denna sida. Den senaste uppdateringen genomfördes 2021-12-17. Spårbarhet till tidigare versioner kommer upprätthållas.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar gällande vår behandling av dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta oss genom vårt dataskyddsombud. Det gör du genom att skicka mejl till dataskydd@ogonlasern.se eller genom att skicka brev till Ögonlasern i Stockholm, Att. Dataskydd, S:t Eriksgatan 44, plan 2, 112 34 Stockholm.

Rätt att ge in klagomål

Som anges ovan får du gärna kontakta vårt dataskyddsombud om du har frågor eller synpunkter gällande vår hantering av dina personuppgifter. Du har dock även rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller annan relevant tillsynsmyndighet.